VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP

VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP

VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP

VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP

VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP
VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - VIETSPACE GROUP

VISA 132B - DIỆN DOANH NHÂN ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ VỐN QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

Visa 132B là visa thường trú dành cho đương đơn được tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ công ty là thành viên của Hiệp hội Vốn đầu tư mạo hiểm Úc AVCAL

ĐIỀU KIỆN VISA

Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.

• Nhận được thư mời nộp visa.

• Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.

• Đương đơn phải nhận được tối thiểu 1 triệu AUD từ công ty quỹ đầu tư mạo hiểm ở Úc mà công ty này phải là thành viên của AVCAL.

• Có hợp đồng chính thức với công ty quỹ đầu tư mạo hiểm.

NGHĨA VỤ ĐƯƠNG ĐƠN

 

Bài viết khác

Top