Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP

Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP

Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP

Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP

Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP
Giá trị cốt lõi - VIETSPACE GROUP

* Trách nhiệm – Nhận thức và giả định trách nhiệm đối với hành

động, sản phẩm, quyết định và các chính sách. Điều đó có thể

áp dụng cho cả trách nhiệm cả nhân đối với nhân viên và

trách nhiệm đối với toàn doanh nghiệp nói chung.

* Cân bằng – Tạo một lập trường chủ động và duy trì cân

bằng giữa công việc và cuộc sống mạnh khỏe cho nhân viên.

* Cam kết – Cam kết sản phẩm, dịch vụ tuyệt vời và các sáng

kiến khác ảnh hưởng đến cuộc sống bên trong và bên ngoài

doanh nghiệp.

* Cộng đồng – Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách nhiệm xã

hội doanh nghiệp.

* Đa dạng – Tôn trọng sự đa dạng và cho đi những phần tốt

nhất mình có. Thiết lập một chương trình vốn chủ sở hữu của

nhân viên.

* Trao quyền – Khuyến khích nhân viên đưa ra sáng kiến và

chọn những sáng kiến tốt nhất. Thông qua một môi trường bao

bọc lỗi để trao quyền cho nhân viên để dẫn dắt và ra quyết định.

* Đổi mới – Theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới có khả năng

thay đổi thế giới

* Thống nhất – Hành động với sự trung thực và danh dự mà không

ảnh hưởng tới chân lý.

Quyền sở hữu – Chăm sóc tốt cho doanh nghiệp và khách hàng

cứ coi như họ đã là thuộc về mình.

 

Top